DECRETO FORAL de la Diputación Foral de Bizkaia 162/2022, de 27 de diciembre:Transmisión empresarial 2023_CA

Será beneficiaria de la ayuda la entidad que adquiera el negocio: entendiendo por tal la empresa, cualquiera que sea su forma
jurídica, incluidos los empresarios y empresarias individuales, así como comunidades de bienes y sociedades civiles del
Territorio Histórico de Bizkaia. Condiciones:

 Que la adquisición se haya realizado entre el 1 de octubre de 2022 y el 28 de julio de 2023.
 El cambio de titularidad debe quedar reflejado en ITPyAJD en el caso a) y en el alta en IAE en el caso b).
 Que tengan su domicilio social y fiscal, así como su centro de trabajo en el Territorio Histórico de Bizkaia.
 Que se halle al corriente de sus obligaciones tributarias o frente a Seguridad Social.
 La persona socia trabajadora (teniendo como referencia la fecha reflejada en ITPyAJD o en IAE)

Debe ser residente en Bizkaia con una antigüedad mínima de 3 meses ininterrumpidos.
Ha de acreditar desempleo, mejora de empleo (siempre que el contrato de trabajo no supere el 40% de la
jornada laboral establecida en convenio), estar afectada por un ERTE o ERE o haber realizado prácticas no
laborales.
Debe darse de alta en el régimen especial de autónomos o mutualidad equivalente en el período comprendido
entre el 1 de octubre de 2022 y el 28 de julio de 2023, ambos inclusive. Este último requisito no es aplicable a las
cooperativas de trabajadores asociados ni a las sociedades laborales que se acojan al régimen general.
Además, una persona socia de la entidad beneficiaria que cumpla los requisitos mencionados en el punto anterior,
ha de haber realizado la formación y completado la metodología de la transmisión empresarial empleada por DEMA, y
así debe constar en Certificado.

____________________________________________________

Negozioa eskuratzen duen erakundea izango da laguntzaren onuraduna: halakotzat hartuko da enpresa, haren forma edozein dela ere, juridikoa, banakako enpresaburuak barne, bai eta ondasun-erkidegoak eta
Bizkaiko Lurralde Historikoa. Baldintzak:

* Erosketa 2022ko urriaren 1etik 2023ko uztailaren 28ra bitartean egin izana.
* Titulartasun-aldaketa OEZn islatu behar da a) kasuan, eta EJZn, b) kasuan.
* Egoitza soziala eta fiskala eta lantokia Bizkaiko Lurralde Historikoan izatea.
*Zerga-betebeharrak eta Gizarte Segurantzarekikoak egunean izatea.
*Bazkide langilea (erreferentziatzat OEZn edo EJZn adierazitako data hartuta)

Bizkaian bizi behar du, etenik gabeko 3 hilabeteko gutxieneko antzinatasunarekin.
Langabezia, enpleguaren hobekuntza egiaztatu behar du (betiere lan-kontratuak ez badu gainditzen
hitzarmenean ezarritako lanaldia), aldi baterako enplegu-erregulazioko espediente baten edo enplegu-erregulazioko espediente baten eraginpean egotea, edo
lan-arlokoak.
Autonomoen araubide berezian edo mutualitate baliokidean alta eman behar du aldi horretan
2022ko urriaren 1etik 2023ko uztailaren 28ra bitartean, biak barne. Azken baldintza hori ezin zaie aplikatu
Araubide orokorrari atxikitzen zaizkion langile elkartuen kooperatibak eta lan-sozietateak.
Gainera, aurreko puntuan aipatutako betekizunak betetzen dituen erakunde onuraduneko bazkide batek,
DEMAk erabilitako enpresa-transmisioaren metodologia osatu eta prestakuntza egin behar du, eta
horrela jaso behar da ziurtagirian.