Objetivo General:

Mejorar la empleabilidad de las personas jovenes abordando el reto del relevo generacional a corto y medio plazo.

Requisitos de las Personas Jovenes Destinatarias del Programa

1.- Residentes Territorio Historico de la CAPV.

2.- Edad entre 16 y 29 años

3.- Situacion de desempleo o de mejora de empleo

4.- Dado de alta en Lanbide.

5.-Haber concluido los estudios y tener una titulacion de Masters/Titulos propios, Grados, Ciclos formativos de grado medio y/o superior, asi como Certificados de Profesionalidad ( nivel 1/2/3) , asi como jovenes que esten estudiando el ultimo año.

La Duracion de la practica profesional tendra una duracion maxima de 5 meses, con un maximo de 35 y un minimo de 25 h. semanales.

Aspectos Economicos: Cuantia mensual de entre 771,43 € brutos ( por 25 h semanales ) y 925,71€ brutos ( por 30 h semanales ) y 1.080 € brutos ( 35 h semanales ) que sera abonado directamente a la persona beneficiaria.

EMPRESAS INTERESADAS, dirigirse al email nekane@arotzgi.net

__________________________________________________________

Helburu orokorra:

Gazteen enplegagarritasuna hobetzea, belaunaldi-erreleboaren erronkari helduz epe labur eta ertainean.

Programaren hartzaile diren gazteen betekizunak:

1.- EAEko Lurralde Historikoko egoiliarrak.

2.- 16 eta 29 urte bitartekoak

3.- Langabezia-egoera edo enplegu-hobekuntza

4.- Lanbiden alta emanda.

5.- Ikasketak amaitu ondoren, masterrak/titulu propioak, graduak, erdi-mailako eta/edo goi-mailako heziketa-zikloak, profesionaltasun-ziurtagiriak (1/2/3 maila) eta azken urtean ikasten ari diren gazteak izatea.

Praktika profesionalaren iraupenak 5 hilabete iraungo du gehienez, 35 ordu gehienez eta 25 ordu gutxienez astean.

Alderdi ekonomikoak: 771,43 €gordinetik (asteko 25 orduko) 925,71 €gordinera (asteko 30 orduko) eta 1.080 €gordinera (asteko 35 orduko) bitarteko hileko zenbatekoa, onuradunari zuzenean ordainduko zaiona.

INTERESA DUTEN ENPRESAK, bidali nekane@arotzgi.net helbidera.