Elecciones generales del 23 de julio: Permisos retribuidos laborales

 

El pasado 21 de junio, se publicó en el BOPV la Orden de 9 de junio de 2023, por la que se dictan normas para que las personas trabajadoras puedan participar, percibiendo sus retribuciones, en las elecciones generales del día 23 de julio de 2023.

Son permisos no recuperables, a disfrutar dentro de la jornada de apertura de los colegios electorales, y retribuidos por la empresa conforme al salario que correspondería si hubiera prestado sus servicios normalmente. Si el salario está constituido en parte por una prima o incentivo, la parte mencionada se debe calcular de acuerdo con la media percibida en los 6 meses trabajados inmediatamente anteriores.

 1. Permiso para votar:
 • Si la jornada laboral habitual coincide en 4 horas o más con el horario de apertura de los locales electorales, tendrá un permiso retribuido de 4 horas de duración.
 • Si la coincidencia de la jornada habitual con la apertura de los locales electorales es en menos de 4 horas, el permiso se reducirá al tiempo en que coincidan el horario laboral y el electoral.
 • El permiso será proporcional en aquellos casos que las personas trabajadoras realicen una jornada inferior a la normal.
 • El permiso deberá disfrutarse dentro del horario de apertura de los colegios electorales.
 • Corresponderá a la dirección de la empresa la determinación del horario del disfrute del permiso, dentro del horario de apertura de los colegios electorales.
 • Si el horario no coincide, ni total ni parcialmente, no tendrán derecho a permiso retribuido.
 • Este permiso se retribuirá por la empresa una vez presentado el justificante de haber votado, expedido por la mesa electoral correspondiente.
 1. Permiso para los miembros de las mesas electorales, interventores y apoderados:
 • Las personas trabajadoras que no disfruten del descanso semanal el 28 de mayo de 2023 y que acrediten la condición de miembros de mesa electoral o ejercer funciones de intervención en ellas, se les concederá el permiso correspondiente a la jornada completa de ese día y un permiso para las 5 primeras horas en la jornada laboral del día inmediatamente posterior.
 • Las personas trabajadoras que disfruten del descanso semanal el día de la votación y acrediten la condición de miembro de la mesa o de interventor/a, tendrán derecho al permiso de 5 primeras horas en la jornada del día inmediatamente posterior.
 • Las y los apoderados tendrán un permiso retribuido durante el día de la votación.
 • Los miembros de la mesa electoral y los interventores, así como quienes realicen funciones de apoderado el día 23 de junio que debieran trabajar en el turno de noche en la fecha inmediatamente anterior a la jornada electoral, la dirección de la empresa, a petición de la persona interesada, deberá cambiar el turno de dicha noche.
 1. Voto por correo
 • Tendrá un permiso retribuido de máximo 4 horas, dentro de la jornada laboral que les corresponda, a las personas que desarrollen sus trabajos lejos de su domicilio habitual o en otras condiciones que dificulten el ejercicio del sufragio, para que puedan formular personalmente la solicitud de certificación necesaria para poder emitir su voto por correo.

 

Uztailaren 23ko hauteskunde orokorrak: Laneko baimen ordainduak

Joan den ekainaren 21ean argitaratu zen EHAAn 2023ko ekainaren 9ko Agindua, 2023ko uztailaren 23ko hauteskunde orokorretan langileek ordainsariak jaso ahal izateko arauak ematen dituena.

Berreskuratu ezin diren baimenak dira, hauteslekuak irekitzeko lanaldiaren barruan hartu beharrekoak, eta enpresak ordainduko ditu, zerbitzuak normaltasunez eman izan balitu legokiokeen soldataren arabera. Soldata zati batean prima edo pizgarri bat bada, aipatutako zatia aurreko 6 hilabeteetan jasotako batez bestekoaren arabera kalkulatu behar da.

1.- Bozkatzeko baimena:

* Ohiko lanaldia hauteskunde-lokalen irekiera-ordutegiarekin bat badator 4 ordutan edo gehiagotan, ordaindutako 4 orduko baimena izango du.
* Ohiko lanaldia hauteskunde-lokalen irekierarekin 4 ordu baino gutxiagokoa bada, baimena lan-ordutegiarekin eta hauteskunde-ordutegiarekin bat datorren denborara murriztuko da.
* Baimena proportzionala izango da langileek ohiko lanaldia baino laburragoa egiten badute.
* Baimena hauteslekuak irekitzeko ordutegiaren barruan hartu beharko da.
* Enpresaren zuzendaritzari dagokio baimena hartzeko ordutegia zehaztea, hauteslekuak irekita dauden ordutegiaren barruan.
* Ordutegia bat ez badator, ez osorik, ez zati batean, ez dute ordaindutako baimenerako eskubiderik izango.
* Enpresak ordainduko du baimen hori, dagokion hauteskunde-mahaiak emandako botoa eman izanaren egiaztagiria aurkeztu ondoren.

2.- Hauteskunde-mahaietako kideentzako, artekarientzako eta ahalordedunentzako baimena:

* 2023ko maiatzaren 28an asteko atsedenaldia hartzen ez duten langileei, hauteskunde-mahaiko kide direla edo bertan esku hartzeko eginkizunak betetzen dituztela egiaztatzen badute, egun horretako lanaldi osoari dagokion baimena emango zaie, eta hurrengo eguneko lanaldiko lehen 5 orduetarako baimena.
* Bozketa-egunean asteko atsedenaldia hartzen duten langileek, mahaiko kide edo kontu-hartzaile direla egiaztatzen badute, hurrengo eguneko lanaldian lehenengo 5 orduko baimena izateko eskubidea izango dute.
* Ahalordedunek ordaindutako baimena izango dute bozketaren egunean zehar.
* Hauteskunde-mahaiko kideek eta kontu-hartzaileek, bai eta ekainaren 23an ahaldun-lanak egiten dituztenek ere, hauteskunde-egunaren aurreko gaueko txandan lan egin behar badute, enpresako zuzendaritzak, interesdunak eskatuta, gaueko txanda aldatu beharko du.

3.- Posta bidezko botoa

* Gehienez 4 orduko baimen ordaindua izango dute, dagokien lanaldiaren barruan, beren lanak ohiko bizilekutik kanpo edo botoa ematea zailtzen duten beste baldintza batzuetan egiten dituzten pertsonek, botoa postaz eman ahal izateko beharrezkoa den ziurtagiri-eskaera pertsonalki egin ahal izan dezaten.