Vamos a tener más carga de trabajo en verano por el pedido inesperado de un cliente. ¿Qué contrato podemos utilizar? Pregunta frecuente

En los meses de julio y agosto esperamos tener un aumento de la carga de trabajo por el pedido tres veces superior al habitual de un cliente y que debemos entregar para mitad de agosto. Nos es difícil atender este encargo con las  personas que trabajamos en la empresa y estamos valorando contratar a dos personas más que nos ayuden y poder atender y entregar el pedido en plazo.

Tras la reforma laboral que ha supuesto considerables cambios en las modalidades de contratación, nos surge la duda de cuál sería el contrato idóneo para contratar a dos personas para el mes de julio y agosto por un aumento de carga de trabajo a raíz de un pedido inusual de un cliente.

El artículo 15.2 del Estatuto de los Trabajadores permite realizar el contrato por circunstancias de la producción por el incremento ocasional e imprevisible de la actividad, al tratarse de “un incremento ocasional e imprevisible de la actividad y oscilaciones, que aun tratándose de la actividad normal de la empresa, generan un desajuste temporal entre el empleo estable disponible y el que se requiere y no respondan a los supuestos del contrato fijo discontinuo[1]”.

A la hora de formalizar este contrato, se deberán cumplir los siguientes requisitos:

  • El desajuste temporal surgido entre el empleo estable y el que se requiere por el aumento de la actividad, debe ser a causa de un incremento ocasional e imprevisible de la actividad o alguna oscilación de la actividad normal o inusual.
  • La duración máxima del contrato es de 6 meses o 12 meses, si el convenio colectivo sectorial así lo permite. No obstante, no se podrá ampliar más tiempo del desajuste generado, en nuestro caso, un mes y medio.
  • Se deberán especificar con precisión en el contrato la cusa habilitante que nos haya hecho formalizar este contrato, las circunstancias concretas que la justifiquen y su conexión con la duración prevista.

Por otro lado, durante el mes de agosto muchos van a disfrutar de las vacaciones anuales, de modo que estaremos menos personas trabajando en la empresa. En este caso, ¿qué contrato podemos realizar para cubrir los desajustes que supone el disfrute de las vacaciones?

Tras varios años de incertidumbre sobre el contrato adecuado para cubrir estos desajustes, la reforma laboral ha zanjado el debate estableciendo que el contrato idóneo para estos supuestos también será el contrato por circunstancias de la producción por causas imprevisibles. Además de cumplir las características arriba indicadas, deberemos indicar en el contrato:

  • Que la causa de temporalidad es la de cubrir las vacaciones anuales y la del desajuste generado como consecuencia de las mismas.
  • Concretar cuáles son las personas que disfrutan de dichas vacaciones.

[1]Para la realización de trabajos de naturaleza estacional o vinculados a actividades productivas de temporada, o para el desarrollo de aquellos que no tengan dicha naturaleza pero que, siendo de prestación intermitente, tengan periodos de ejecución ciertos, determinados o indeterminados (Art.16 ET)

_______________________________________________________________

Udan lan-karga handiagoa izango dugu bezero baten ustekabeko eskaeragatik. Zein kontratu erabil dezakegu? Ohiko galdera

 

Uztailean eta abuztuan espero dugu eskaera dela-eta lan-karga bezero batek ohi duena baino hiru aldiz handiagoa izatea, eta abuztuaren erdialderako entregatu behar dugu. Zaila egiten zaigu enkargu horri erantzutea enpresan lan egiten dugun  pertsonekin, eta beste bi pertsona kontratatzea baloratzen ari gara, guri laguntzeko eta eskaera epearen barruan erantzun eta entregatu ahal izateko.Kontratazio-modalitateetan aldaketa handiak ekarri dituen lan-erreformaren ondoren, zalantza sortzen zaigu uztailerako eta abuzturako bi pertsona kontratatzeko kontratu egokiena zein izango litzatekeen, bezero baten ezohiko eskaera baten ondorioz lan-karga handitu delako.

Langileen Estatutuaren 15.2 artikuluak produkzioaren zirkunstantziengatik kontratua egiteko aukera ematen du, jarduera aldian behin eta aurreikusi ezin den gehikuntzagatik. Izan ere, jardueraren eta gorabeheren aldian behingo eta ustekabeko hazkundea da, eta, enpresaren ohiko jarduera izan arren, aldi baterako desoreka sortzen dute eskura dagoen enplegu egonkorraren eta behar denaren artean, aldizkako kontratu finkoaren kasuei erantzuten ez badiete [1].

Kontratu hau formalizatzeko, honako baldintza hauek bete beharko dira:

*Enplegu egonkorraren eta jarduera handitzearen ondorioz eskatzen denaren artean sortzen den aldi baterako desorekak jardueraren noizbehinkako eta ustekabeko igoeraren edo jarduera normalaren edo ezohikoaren gorabeheraren baten ondorio izan behar du.

*Kontratuak 6 hilabete edo 12 hilabete iraungo du gehienez, sektoreko hitzarmen kolektiboak horretarako aukera ematen badu. Hala ere, ezin izango da gehiago luzatu sortutako desdoikuntza, gure kasuan, hilabete eta erdi.

*Kontratuan zehaztasunez zehaztu beharko dira kontratu hau formalizatzera bultzatu gaituen kuusa, kontratua justifikatzen duten inguruabar zehatzak eta aurreikusitako iraupenarekin duen lotura.

Bestalde, abuztuan askok urteko oporrak hartuko dituzte, eta, beraz, pertsona gutxiago egongo gara enpresan lanean. Kasu horretan, zer kontratu egin dezakegu oporrak hartzeak dakartzan desorekak estaltzeko?

Hainbat urtez desdoikuntza horiek estaltzeko kontratu egokiari buruzko ziurgabetasuna egon ondoren, lan-erreformak eztabaida amaitu du, eta kasu horietarako kontratu egokiena produkzioaren gorabeherengatiko kontratua ere izango dela ezarri du, aurreikusi ezin diren arrazoiengatik. Goian adierazitako ezaugarriak betetzeaz gain, kontratuan honako hauek adierazi beharko ditugu:

*Behin-behinekotasunaren arrazoia urteko oporrak eta horien ondorioz sortutako desorekak betetzea dela.

*Oporrak hartzen dituzten pertsonak zeintzuk diren zehaztea.

[1] Sasoikako lanak edo sasoiko produkzio-jarduerei lotutakoak egiteko, edo lan horiek garatzeko, baldin eta izaera hori ez badute baina, aldizka egiten badira, gauzatze-aldi zehatzak, zehatzak edo zehaztugabeak badituzte (Langileen Estatutuaren 16. artikulua).