Convocatoria GAUZATU Internacional 2023 – SPRI

Establecimiento, ampliación y renovación de implantaciones, tanto productivas como de servicios técnicos ligados al proceso productivo, de empresas vascas en el exterior.

La ayuda tendrá forma de anticipos reintegrables.

a) Financiación reintegrable del 50 % de la inversión susceptible de apoyo para pequeñas empresas.
b) Financiación reintegrable del 35 % de la inversión susceptible de apoyo para medianas empresas.
c) Financiación reintegrable del 25 % de la inversión susceptible de apoyo para grandes empresas.

– A efectos del cálculo de la ayuda se tendrá en cuenta únicamente el porcentaje de participación de la empresa vasca en el proyecto inversor.
– La ayuda no podrá superar el importe de 1.000.000 euros por empresa.
-Se apoyará un solo proyecto por convocatoria, empresa y país.

Fecha límite de solicitud: 29 de SEPTIEMBRE de 2023

Mas informacion; S28BW-5e23070407000

_______________________________________

GAUZATU Nazioarteko Deialdia 2023 – SPRI

Kanpoan dauden euskal enpresen ezarpenak ezartzea, handitzea eta berritzea, bai ekoizpenekoak, bai produkzio-prozesuari lotutako zerbitzu teknikoenak.Laguntzak aurrerakin itzulgarriak izango dira.

a) Enpresa txikientzako laguntza jaso dezakeen inbertsioaren % 50eko finantzaketa itzulgarria.
b) Enpresa ertainentzako laguntza jaso dezakeen inbertsioaren % 35eko finantzaketa itzulgarria.
c) Enpresa handientzako laguntza jaso dezakeen inbertsioaren % 25eko finantzaketa itzulgarria.

– Laguntza kalkulatzeko, euskal enpresak inbertsio-proiektuan duen partaidetzaren ehunekoa soilik hartuko da kontuan.
– Laguntza ez da 1.000.000 eurotik gorakoa izango enpresa bakoitzeko.
– Proiektu bakarra lagunduko da deialdi, enpresa eta herrialde bakoitzeko.

Eskaeraren azken eguna: 2023ko IRAILAREN 29a